For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تولید نانوسولفید با کاربرد پسماند گیاه دارویى

چکیده
نانوتکنولوژي پایه و اساس بسیاري از تکنولوژي ها و نوآوري هاي نوین در قرن 21 می باشد. در طی سالهاي اخیر نانوتکنولوژي وارد بخش هاي مختلف تحقیقاتی و حتی زندگی انسان شده است. نانومواد اغلب از روش هاي شیمیایی سنتز میشود کمه مکن است داراي اثرات مخرب زیست محیطی باشد. روش سبز روشی است که اخیرا تولید نانوذرات بکار می رود. در این روش پایه گیاهی و طبیعی در فرایند تولید نانوذرات بکار می رود که باعث می شود نانوذرات بیولوژیک باشند. در این پژوهش از پسماند گیاه مشگک براي تولید نانوسولفید روي استفاده شده است. نکته قابل اهمیت این است که از پسماندي استفاده می شود که دیگر به منظور مصرف خوراکی و یا حتی برای تولید فرآورده ها مورد استفاده قرار نمیگیرد. از عصاره پسماند مشگک( Ducrosa anethifolia) و استات روی، براي سنتز نانوسولفید روي استفاده شد. براي ارزیابی تشکیل نانوذرات سولفید روي از روش تشخیص رنگ ظاهري، دستگاه هاي اسپکتروفتومترXRD ،UV-VIS استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایش با استفاده از نسبتهاي حجمی مختلف (عصاره پسماند مشگک و محلول استات روي)به همراه استات روي بعنوان شاهد نشان داد که پسماند مشگک توانایی تولید نانوذرات سولفید روي را دارد. استفاده از گیاه(روش سبز) براي نانومواد بعلت داشتن سمیت کمتر براي محیط زیست با اهمیت است.
Conference Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1393

تحت نظارت وف ایرانی