For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

اثر گياه Luffa cylindricaدر پالايش كادميوم در كشت هيدروپونيك خيار

 مریم مظفریان نفیسه رجایی مریم حقیقیاثر گياه Luffa cylindricaدر پالايش كادميوم در كشت هيدروپونيك  خيار.  دومين كنگره ملي هيدروپونيك و توليدات گلخانه اي. محلات. شهریور1391

چکیده

کادمیم از جمله عناصر سنگین و مخرب در محیط زیست می باشد که از طریق مختلفی وارد محیط زیست میشود و باعث اثرات مضري در گیاهان از جمله کاهش رشد و عملکرد گیاهان می شود. گیاه پالایی روشی براي پاکسازي خاك و سیستم هاي آبی از فلزات سنگین است. در این آزمایش با روش ارگانیک اثر گیاه لیف در کاهشاثرات مضر کادمیوم بررسی شد. این آزمایش با 3 تیمار گیاه لیف پودر شده با غلظت 2 ،0 و 4 میلی گرم در لیتر در حضور کادمیم 7 میکرومولار بر گیاه خیار در شرایط هیدروپونیک انجام شده است. نتایج نشان داد که لیف نتوانسته خصوصیات کمی گیاه خیار را در شرایط تنش بهبود بخشد و حتی وزن تر و خشک ریشه و شاخساره و حجم ریشه در حضور لیف کاهش یافته است. ولی خصوصیات فتوسنتزي گیاه را بهبود بخشیده است. لیف باعث کاهش غلظت کادمیوم خیار شد. در زمینه اثرات لیف در کاهش تنش کادمیم در کشت هیدروپونیک تحقیق زیادي نشده است و نیاز به تحقیق و بررسی بیشتري است.
Conference Papers
ماه: 
Summer
سال: 
1391
File: 

تحت نظارت وف ایرانی